ఓ ఆదివాసీ

  వానోస్తే తడుస్తావ్ ఎండొస్తే ఎండుతావ్ చలొస్తే వణకుతావ్ ఉన్న పూట తింటావ్ లేని రోజు పస్తులుంటావ్ నువ్వు ఎవ్వరి జోలికి పోవు కానీ నీ జోలికి

Read more