ఓ ఆదివాసీ

  వానోస్తే తడుస్తావ్ ఎండొస్తే ఎండుతావ్ చలొస్తే వణకుతావ్ ఉన్న పూట తింటావ్ లేని రోజు పస్తులుంటావ్ నువ్వు ఎవ్వరి జోలికి పోవు కానీ నీ జోలికి

Read more

आर्य आक्रमण सिद्धांत: काल्पनिकता, मिथक एवं वास्तविकता (भाग एक)

देर-सवेर एक दो पोस्ट आते रहते हैं, कभी-कभार कुछ तथ्य भी प्रकाशित होते रहते हैं और अधिकतर पुराने तथ्यों की

Read more