ఓ ఆదివాసీ

Latest posts by Madakam Lakshman Koya (see all)

To read English translation of the poem, click here.


వానోస్తే తడుస్తావ్
ఎండొస్తే ఎండుతావ్
చలొస్తే వణకుతావ్
ఉన్న పూట తింటావ్
లేని రోజు పస్తులుంటావ్

నువ్వు ఎవ్వరి జోలికి పోవు
కానీ నీ జోలికి చాలా అతీత శక్తులు వస్తాయి
అందులో కొన్ని నీకు ఉపకారం చేస్తే
మరికొన్ని తీరని అపకారం చేస్తాయి

నీ అమాయకత్వం వల్ల అడవి నాదే అనుకున్నావు
అడవిలో దొరికే ఆహారము తిని బతికే
నీకు ఈ అడవి నీది కాదు అన్నారు
నీ పొట్టకొట్టారు
నీకు గూడు లేకుండా చేసారు

కష్టపడి పోడు కొట్టి రెండు గింజలు
పండించి బతకుదామంటే
పోడు నీది కాదు అన్నారు
బలవంతముగా లాక్కోన్నారు

నువ్వు తరతరాలుగా జీవిస్తున్న
భూమి నుండి నిన్ను తరిమి కొడుతున్నారు
నీ చుట్టు ఉన్న సహజ సంపదను
నీకు తెలియకుండా నీ సహకారం తోనే దోచుకొంటున్నారు

ఇకనైనా మేల్కొక పోతే
ఆదివాసుల మనుగడ ఈ భూమ్మీద కష్టమే

జాతి, భాష, సంస్కృతి-సాంప్రదాయలు, కట్టు-బొట్టు, మరియు జీవన విధానాలు కాపాడుతూ ముందుకు
సాగల్సిన అవసరం ప్రతి ఆదివాసీ పై ఉంది.


Photo: Madakam Lakshman Koya

This post has already been read 1656 times!

Madakam Lakshman Koya

Madakam Lakshman Koya belongs to Koya-Koitur community and is a native of Chinthuru mandal, East Godavari, Andhra Pradesh. He has finished his M. Phil in Anthropology from University of Hyderabad. Currently, he is working as a Research Assistant with the SC/ST Special Development Fund Research Unit at CESS, Hyderabad.

One thought on “ఓ ఆదివాసీ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *